Teknik Elektrik Postası - Sektörün Kalbinden

E-Uygulama


Kasım 2015 - 180. Sayı
Bu makale 2015-11-24 10:31:58 eklenmiş ve 664 kez görüntülenmiştir.
Eyüp Şengül

Gelişen teknoloji hayatın her anlamında insanlara kolaylık sağladığı gibi gerek özel gerek ise kamu kurumlarına da bir takım avantajlar getirmektedir. Ülkemizde son birkaç yıldır atılan adımlar ile birlikte kamu kurumları da hızlıca teknolojiye ayak uydurmaya çalışmakta ve aynı zamanda uyulması konusunda zorunlu bırakacak adımlar atmaktadır. Çıkarılan kanunlar ve uygulamalar ile vergi mükellefi olunsun veya olunmasın mutlaka bir e-uygulama kullanma durumunda kaldığımız aşikardır. 

 

Bu ayki yazımız da Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-uygulamalarına değineceğiz, Maliye Bakanlığı bu konuda ilk adımı E-Fatura ve E-Defter ile atmıştır. Bunun devamında ise son olarak E-Tebligat ve E-Yoklama ile son güncellemeleri yapmıştır. 

 

E-Fatura, E-Defter

Maliye Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Elektronik Defter ve Elektronik Fatura kullanma zorunluluğu getirilen mükellefler konusunda bazı yeni kıstaslar getirerek bu açıdan makası daraltmış bulunmaktadır ve yakın bir zamanda bu makasın tamamen kapanmaya yakın bir seviyeye geleceği ortadadır.

 

454 Nolu VUK GENEL TEBLİĞİ’NE göre ;

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. 

 

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

 

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. 

 

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. 

 

E-Tebligat

456 NUMARALI VUK GENEL TEBLİĞİ ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir e-uygulama daha çıkararak mükellef ile idare arasında işlemlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ilerlemesi adına bir adım daha atmıştır. 

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi 107/A aşağıda ki gibi değiştirilerek gerekli yasal düzenleme tamamlanmıştır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde; 

 

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. 

 

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı yukarıdaki yetkisini 27/08/2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 456 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile kullanmıştır.

 

Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

A)  Kurumlar vergisi mükellefleri

 

B) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle , gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

 

C) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler 

 

Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır.

 

Özet olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-uygulama sayılarının artarak devam edeceğini ve aynı zamanda kıstasların da azalacağını söylemek yerinde olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı bürokrasinin azalması, bilgi ve belgelerin doğru ve zamanında ilk elden edinilmesi konusunda oldukça kararlı adımlar atmaktadır. Teknolojinin ilerlediği günümüz şartlarında çıkarılan bu uygulamalar ile mükellefler yakından takip altına alınmıştır. Mükelleflerin ilerleyen yıllarda herhangi bir problemle ve ceza ile karşılaşmaması için bu uygulamaları yakından takip etmesi ve kapsam dahilinde ise üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir.

Diğer yazıları...
Dergilerimiz
Baş Yazar
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Anket
Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Güzel
Çok Güzel
İdare Eder
Daha iyi olabilir
Beğenmiyorum
© Copyright 2013 Teknik Elektrik. Tüm hakları saklıdır.
ELEKTRİK
AYDINLATMA
TEKNİK BİLGİ
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİ
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
DÜNYA
DOST SİTELER
ANAHTAR -PRİZ
KABLO ÜRETİCİLERİ
ŞALT ÜRETİCİLERİ