Teknik Elektrik Postası - Sektörün Kalbinden

Turquality® Nedir?


Şubat 2017 - 195. Sayı
Bu makale 2017-02-27 11:22:32 eklenmiş ve 1135 kez görüntülenmiştir.
Makbule Alkan

Rekabet koşulları, tüketim kalıplarının, algıların değişmesi arz – talep dengesini kökünden değiştirmiştir. Arzın talebini kendi sınırlarını aşıp sınırötesi arenalarda oluşturması gereği doğmuştur. Ve bu kaçınılamaz bir noktadadır. Bu da şirketlere uluslar arası pazarlara çıkma zorunluluğu getirmiştir.İşte tam da bu noktada şirketlerin imdadına TURQUALİTY yetişmektedir.

 

TURQUALITY® dediğimiz de iki tür teşvik sisteminden bahsetmiş oluyoruz.Bunlardan biri teşviğe ismini veren namı değer ‘TURQUALİTY’ diğeri ise ‘MARKA DESTEK PROGRAMI’ dır.

 

Bunlardan TURQUALITY® dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Dünyanın diyoruz çünkü devlet bazında baktığımızda özel sektörün uluslar arası arenada ben de varım diyebilmesi için markalaşma serüvenine bu çapta bir destek ilk’tir. Firmaların markalaşma potansiyeline sahip ürün gruplarına üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerine destek olma gayesi taşır. Tüm dünya ölçeğinde olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi esas alınmıştır.

TURQUALITY®’nin temelleri 2004 yıllarında zamanın Devlet Bakanı sayın Kürşat Tüzmen tarafından atılmıştır. “10 Yılda 10 Dünya Markası” hedef ve sloganıyla yola çıkan proje, ihracatı arttırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine ulaşmada destek olma misyonuna sahiptir. Üstelik markaları ile ilişkilendirilmek koşuluyla yapılan tüm harcamaların % 50 oranında bir destekle. Teşviklerde üst limit olmamakla beraber TURQUALITY®kapsamına alınan şirketlere, ürünlerinin üzerinde TURQUALITY®logosunu kullanabilme hakkı verilmektedir.

 Bu destek kredi değil tamamen hibe şeklinde sağlanmaktadır.

 

TURQUALITY® için gerekli olan ön koşul; müracaat eden markanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en az birinde tescil edilmiş olması ve yaklaşık 2 milyon USD arası ihracat hacmine sahip olma şartı vardır. Programın süresi (5+5) 10 yıldır. Burada önemli olan firmanın birinci 5 yıl içinde istenen performansı göstermesidir. Ancak ilk yarıyı başarılı bir şekilde geçen firmalar ikinci 5 yıla geçme hakkı kazanabilmektedir.

TURQUALITY® programına başvurmak isteyen firmaların öncelikle bilmesi ve yapması gereken şirketin markalaşma potansiyellerini değerlendirmek olmalıdır. Çünkü Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yaptıklarında kendileri için atanan denetim firmaları ‘Ön İnceleme Çalışması’ adı altında  aşağıdaki alanlarda incelenme yapmaktadırlar.Bunlar;

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, Marka Yönetimi, Marka Performansı, Tedarik Zinciri Yönetimi, Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi, Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme,  Finansal Performans,  İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Bilgi Sistemleri Yönetimi alanlarıdır.

Burada akla şu soru gelebilir. Hangi programda olunacağına kimin, nasıl karar verdiği olabilir. Bu karar atanan denetim firmasının yaptığı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında kaldığı takdirde ‘Marka Destek Programı’na 80 üstü alması durumunda TURQUALITY® programına hak kazanmaktadır.

İki program arasında ki en temel farklar‘Marka Destek’kapsamındaki firmaların, % 50 oranında, 4 yıl süresince veüst limit2.7 Milyon $ olarak desteklenmesidir. Unutulmamalıdır ki TURQUALİTY de bir üst limit yoktur.

 

TURQUALITY®Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

1.Tanıtım/Reklam/Pazarlama/Halklaİlişkiler

•Radyoreklamvetanıtımları

•Pazarlamayayönelike –ticaretsitelerineüyelikgiderleri

•TanıtımFilmiYapımı,SinemaReklamı,Sponsorluk,

•TV reklamları, TV reklam yayın telifi, TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu, TV programlarına sponsorluk

•Radyo programlarına sponsorluk, Radyo reklam yayın telifi, Radyo reklamları, Radyo reklamlarının ülke bazlı adaptasyonu

•E- ticaret sitelerine üyelik

•Toplu e – posta / SMS / MMS gönderimi

•İnternet ortamında verilen reklamlar

•Online satış sitesi tasarımı / bakımı / güncellemesi

•Sosyal Medya tasarımı, bakımı,güncellemesi

•Sosyal medyada verilen reklamlar

•Web sitesi tasarımı / bakımı / güncellemesi

•Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri

•Afiş, Broşür, El ilanı

•Gazete /dergi reklamları

•Periyodik mağaza dergilerinde /kataloglarında yer alma / reklam verme

•Katalog / kartela

•Açık hava elektronik ekranları

•Billboard /pano / tabela

•Bina /cephe/duvar/çatı reklamı

•Durak / taşıtlarda yeralanreklam/giydirme

•Totemreklamı

2.Yurtdışı Fuar Bedeli

•Fuar katılım bedeli / stant kirası (m2Bağımsız)

•Stant tasarımı ve dekorasyonu

•Organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetleri, fuar kataloğu

•Nakliye

•Fuar katılımına ilişkin ısıtma /elektrik/ su/ internet/ temizlik/ güvenlik /sigorta giderleri

3.Yurt dışı Birim Yer Araştırması,Kira (5 yıl destek süresince toplam 50 mağaza için kira bedeli)

4.Yurt dışı Ofis /depo /lokanta /kafe temel kurulum giderleri (5 yıl destek süresince toplam 50 mağaza için mağaza başına 200.000 USD)

5. Mağaza Dekorasyon Giderleri

•Yer belirleme ve emlak danışmanlığı hizmetleri ve belediye giderleri

•Konsept mimari tasarımı, tasarım ve teknik detay uygulama giderleri, dekorasyon ve demirbaş giderleri ve kira giderleri

•Ofis, depo, şube,büro,yedek parça ve satış sonrası servis, hizmeti veren servisler için:

•Kira, demirbaş, komisyon giderleri,

•Showroom,büyükmağaza(departmentstore),zincirmağaza(chainstore)

•Özellikliihtisasmağazaları(independentspecialiststores)

•Hipermarketlerdereyon/showroom/gondol/satışalanlarına(flor display)ilişkinkira,dekorasyon,hizmetvekomisyongiderleri

•Franchisingverilmesidurumundabumağazalarındekorasyongiderleri

5.Showroom/Reyon/Gondol/Raf/SatışAlanları:Yıllıkkirabedelleri

6.Showroom/Reyon/Gondol/Raf/SatışAlanları:KurulumveDekorasyonGiderleri

7.ÖzeltanıtımGiderleri

•Defile/show/özelsergi/lansman/basıntanıtımı/kokteyl/seminer/konferansfaaliyetleri

•Markapromosyon/iletişim/basınvehalklailişkilerajansıücretleri/komisyonları

•Tadımaktiviteleri

•Ürünlerinsatışasunulduğu(üzerindemarkanıniletişimiyapılan)standlar/soğutucular

•Zincirmarketlerinraflarınavecafe/bar/restoranlarınsatışlistesinegirmekiçinbirdefalığınamahsusyapılanödemeler(Listelemebedeli)

•Satışakonuolmayanveüzerindemarkanınyeraldığıeşantiyonmalzemeleri

8.Tekstil,Moda,EndüstriyelÜrünTasarımcısıveAşçı/ŞefBrütMaaşları(Aynıandaazami5kişiiçin)

9.MarkaTesciliveKoruması,Patent,FaydalıModelveEndüstriyelTasarımTescilleri

10.Kalite,Hijyen,ÇevreBelgeleriveİşaretlemeBelgeleriileilgiliharcamalar(TürkveAvrupaAkreditasyonKurumuvekarşılıklıtanımaanlaşmasıyaptığıkurumlarınyapmışolduğutümbelgelendirmeler)

11.Test,Müracaat,Dokümanİnceleme,BelgelendirmeTetkik,YıllıkBelgeKullanımıveYenilemeÜcretleri

12.DenetçilerinYolveKonaklamaGiderleri.(Ayrıcatümzorunluharcamalardestekkapsamındadır)

13.FranchisingKapsamındaDekorasyon:(5yıldesteksüresincetoplamda100mağazaiçin2Yılboyuncamağazabaşına100.000USD)

14.FranchisingKapsamındaKira:(5yıldesteksüresincetoplam100mağazaiçin2Yılboyuncamağazabaşın azami 200.000$)

15.FranchisingKapsamındaProjelerveManueller(YönetimveOperasyonkitapçıkları,eğitimkitapçıklarıvb.)

16.5YıllıkStratejikGelişimYolHaritası(200.000USD’yekadar%75)

16.Danışmanlık(Yıllık600.000USD’yekadarhertürlüdanışmanlıkhizmetleri)

•Kurumsalkimlikoluşturulması,

•Stratejikşirketyapılandırılması,

•YönetimDanışmanlığı

•Stratejikpazarlama,perakendeoperasyonlar,şirketkuruluşu,mağazaaçılmasıveişletilmesi,(ürüntasarımı-yönetimi-geliştirmesi,fiyatlama,dağıtımkanalıveiletişim-tanıtımlailgilihertürlüstratejikdanışmanlıkgiderleri),

•ArGeveÜrünGeliştirme

•BilgiSistemleriDanışmanlığı

•BütçevePlanlama

•DeğerZinciriYönetimi

•DeğişiklikYönetimiSüreci

•DepoAnaliz

•FiyatlamaveKârlılıkYönetimi

•Gastronomi

•İnsanKaynaklarıYönetimi

•İşAkışYönetimiSistemi

Marka Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

1.Tanıtım/ Reklam/ Pazarlama / Halkla İlişkiler: Yıllık en fazla 300.000 $

2.Yurtdışı Birim Yer Araştırması, Kira: Yıllık en fazla 600.000 $

3.Mağaza Dekorasyon Giderleri: Yıllık en fazla 300.000 $

4.Showroom / Reyon / Gondol / Raf / Satış Alanları: Kira yıllık en fazla 200.000 $

5.Moda, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı, Aşçı/Şef Brüt Maaşları: Aynı anda azami 3 kişi için, yıllık en fazla 200.000 $

6.Marka Tescili ve Koruması, Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili: Yıllık en fazla 50.000 $

7.Kalite, Hijyen, Çevre Belgeleri ve İşaretler: Yıllık en fazla 50.000 $

8.Franchising Kapsamında Dekorasyon: (Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $)

9.Franchising Kapsamında Kira: (Yıllık en fazla 10 mağaza, mağaza başına en fazla 50.000 $)

10.Danışmanlık-Yazılım Lisans:Yıllık en fazla 300.000 $

 

Kaynakça

 

http://www.turquality.com

http://kemalsezen.com/

 

Diğer yazıları...
Dergilerimiz
Baş Yazar
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Anket
Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Güzel
Çok Güzel
İdare Eder
Daha iyi olabilir
Beğenmiyorum
© Copyright 2013 Teknik Elektrik. Tüm hakları saklıdır.
ELEKTRİK
AYDINLATMA
TEKNİK BİLGİ
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİ
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
DÜNYA
DOST SİTELER
ANAHTAR -PRİZ
KABLO ÜRETİCİLERİ
ŞALT ÜRETİCİLERİ