Teknik Elektrik Postası - Sektörün Kalbinden

EPDK Akaryakıt Firmalarına Ceza Yağdırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yapılan Denetimler sonucunda akaryakıt şirketlerine ceza yağdırdı.
Bu haber 2018-06-07 12:18:35 eklenmiş ve 343 kez görüntülenmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı denetimler sonucunda çeşitli sebeplerle akaryakıt şirketlerine cezalar kesti. Cezalar bugunkü resmi gazetede yayınlandı.


Resmi Gazetede yayınlanan duyurular aşağıdaki şekildedir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


Kurul’un 22/02/2018 tarihli ve 7709-49 sayılı kararı ile;


Yalova Bursa Yolu 4. km. Kirazlı Mevkii (Ada: 174, Pafta: G22C11D2B, Parsel: 3)/ YALOVA” adresinde mukim, 21.01.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13498 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Akarcan Petrol Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 23/03/2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 26/09/2017 tarihli ve 40000 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 27/09/2017-1051 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7709-49 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/1/1-1


—————


Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-32 sayılı kararı ile;


“Fatih Mahallesi Kayseri Ankara Karayolu 44. Km. (Ada: – ,Pafta: 3, Parsel: 238) Himmetdede Beldesi Köyü Kocasinan / KAYSERİ” adresinde mukim, 08.07.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11828 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi As Petrolcülük Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 20.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1224 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-32 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/2/1-1


—————


29/03/2018 tarihli ve 7770-37 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 03/07/2014 tarih ve MYĞ/5112-2/34446 (12.01.2017 tarih ve 6854-6 sayılı karar ile sonlandırılmış) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Asırlı Madeni Yağ Kimyasal Maddeler Ambalaj Nakliye İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından “Ortakonak Mahallesi 14332 SK. Ketenci Organize Sanayi No: 13-15 Karatay KONYA” adresinde işletilmekte olan madeni yağ üretim tesisinde 24/11/2014 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu tanzim edilen 10535 sayılı raporda söz konusu numunelerin bitkisel yağ esaslı olduğu, bitkisel yağ ve mineral yağ karışımı esaslı olduğu, organik çözücü içermediği, standart akaryakıt tanımına uymadığı, bununla beraber analizi yapılan numunelerin kaçak akaryakıt olabileceği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürülerek araçlarda yakıt olarak kullanılabileceği sonucuna varıldığının görülmesi ve dolayısıyla anılan tüzel kişinin lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/3/1-1


—————


29/03/2018 tarihli ve 7770-35 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 02.05.2013 tarih ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiş) dağıtıcı lisansı sahibi KRN Enerji Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Asur Değerli Taşlar ve Değerli Madenler Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi)’nin 2014 yılında müteaddit defalar çeşitli firmalarla aralarında gerçek bir akaryakıt alışverişi olmaksızın yasal olmayan yollarla temin edilen akaryakıt ürünlerine alış faturası temin etmek maksadı ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyerek ve/veya kullanarak lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile altıncı fıkrası hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve Süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 363.755.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/4/1-1


—————


07/09/2017 tarihli ve 7274-12 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/09/2012 tarihli ve BAY/939-82/31536 numaralı (15/01/2015 tarihli ve 1617 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Akpınar Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı No: 78 ELAZIĞ adresinde faaliyet gösteren Ayçan Akaryakıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, 29/01/2014 tarihli tespite göre 2013 ve 2014 yıllarında İlke Petrol Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği ve Süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/5/1-1


—————


19/04/2018 tarihli ve 7805-35 sayılı Kurul Kararı uyarınca, MYĞ/4649-1/33333 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Berkşim Petrol Ürünleri Nakliyat Cam Ürünleri ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 11/01/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edildiği üzere, madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere MYĞ/5091-5/34419 sayılı Madeni Yağ Lisansı ile faaliyet gösteren Akgöl Madeni Yağ Biyo Enerji Petrol Ürünleri İnşaat Taşımacılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nden başka bir isim altında baz yağı temin etmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağın Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) nci fıkrası ve 11 inci maddesinin birinci fıkrası ile Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/6/1-1


—————


Kurul’un 18/01/2018 tarihli ve 7653-40 sayılı kararı ile;


“Kışla Mah. Kuşçular Sok. No. 11 Toprakkale/Osmaniye” adresinde mukim, 28.02.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11310 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Birlik Petrol Otomotiv Nakliyat İnşaat Turizm Eğitim Tıbbi Malzeme Tekstil Dayanıklı Tüketim ve Ambalaj Malzemeleri Orman Ürünleri Toprak Mahsülleri Narenciye Hayvancılık Madencilik Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 09/04/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 06/08/2017 tarihli ve 34196 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 08/08/2017-932 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7653-40 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/7/1-1


—————


22/03/2018 tarihli ve 7756-19 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 11/11/2010 tarih ve MYĞ/2877-5/28572 (16.06.2016 tarih ve 6337-14 sayılı karar ile sonlandırılmış) sayılı madeni yağ lisansı sahibi Duka Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nak. ve İnş. Malz. İml. Paz. Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından “1. Organize Sanayi Bölgesi Aslım Sokak No:19 Selçuklu KONYA” adresinde işletilmekte olan madeni yağ üretim tesisinde 03/09/2014 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucu tanzim edilen 10215 sayılı raporda söz konusu numunelerin bitkisel yağ esaslı olduğu, bitkisel yağ ve mineral yağ karışımı esaslı olduğu, bitkisel yağ, mineral yağ ve hidrokarbon karışımı olduğu, organik çözücü içermediği, akaryakıt tanımına uymadığı ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu, bununla beraber analizi yapılan numunelerin kaçak akaryakıt olabileceği ve yasa dışı yollardan piyasaya sürülerek araçlarda yakıt olarak kullanılabileceği sonucuna varıldığının görülmesi ve dolayısıyla anılan tüzel kişinin lisansın verdiği haklar dışına çıkarak faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 363.755-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 363.755-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/8/1-1


—————


Kurul’un 12.04.2018 tarih ve 7797-1 sayılı Kararı ile; 75.yıl Cumhuriyet Mahallesi İzmir Ankara Caddesi No :6/6A (Ada: – ,Pafta: – ,Parsel:194 ) Kemalpaşa – İZMİR adresinde faaliyette bulunmak üzere 01.07.2015 tarih ve LPG-BAY/941-54/16175 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi EL-ME-KO PETROL İNŞAAT OTOMOTİV GIDA NAKLİYE VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’e ait tesiste 17.08.2016 tarihinde yapılan denetimde, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması ile ilgili olarak 17/01/2018 tarih ve 2695 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca açılan soruşturma kapsamında konu, Kurul tarafından değerlendirilerek hakkınızda idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş olup, hakkınızda verilen Kararın örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 88.517.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi Dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası yarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/9/1-1


—————


Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-26 sayılı kararı ile;


“Belöz Tesisleri (Ada: 125, Pafta: 62, Parsel: 4-23-24) Yeşilhisar / KAYSERİ” adresinde mukim, 14.02.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11259 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Eras Nakliye Madeni Yağ Petrol İnşaat Taahhüt Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 22.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1236 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-26 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/10/1-1


—————


22/02/2018 tarihli ve 7709-14 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 21/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32796 numaralı bayilik lisansı sahibi Eses Petrol Nakliyat Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin “Çamyazı Köyü İzmir Yolu 28. Km /UŞAK” adresinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 02/12/2015 tarihinde yapılan denetimde 07/09/2015-02/12/2015 tarihleri arasında yaşanan otomasyon sistemi arızasına rağmen akaryakıt ikmaline devam etmesi ve dağıtıcısı haricinde menşei belli olmayan akaryakıt ikmali yapmasına ilişkin olarak; lisans sahibinin 07/09/2015-02/12/2015 tarihleri arasında yaşanan otomasyon sistemi arızasına rağmen akaryakıt ikmaline devam etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu ve sözleşmeli dağıtım firması olan Rmg Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Anonim Şirketi dışında 07/09/2015-02/12/2015 tarihleri arasında menşei belli olmayan akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olduğu ve yazılı savunmasında ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında otomasyon sistemi arızalı iken akaryakıt ikmaline devam etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 80.106.-TL ve dağıtıcı harici başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 80.106.-TL olmak üzere toplam 160.212-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/11/1-1


—————


Kurul’un 18/01/2018 tarihli ve 7653-35 sayılı kararı ile;


11/10/2014 tarihinde yapılan denetimde Fikret POLAT’a ait (TC No:48829134964) 38 NF 920 plakalı aracın LPG taşıma lisansı olmaksızın taşıma faaliyetinde bulunulduğunun tespit edilmesi ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 02/06/2017 tarihli ve 25191 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 15/08/2017-953 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7653-35 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 761.432,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/12/1-1


—————


Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No:240 (Ada: – ,Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA adresinde LPG-BAY/941-54/15538 sayılı lisans kapsamında Gülson Petrol Otomotiv Orman Ürünleri Madencilik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 11.09.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilan panosunda Otogaz satış fiyatının ilan edilmemesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri ve 02/11/2017 tarih ve 46446 sayılı Başkanlık Oluru uyarınca yapılan soruşturma sonucunda, 07.02.2018 tarihli ve 7682-10 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 419.205-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş, ancak ilgilinin adreslerine gönderilmesine(Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No: 240 (Ada: – ,Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA, Bahçelievler Mah. Ceylanpınar Cad. 86 B Kızıltepe MARDİN) rağmen tebliğ edilememiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 419.205-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/13/1-1


—————


05.04.2018 tarihli ve 7783-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 24.06.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, “Fevzi Çakmak Mahallesi No: 100, Yavuzeli GAZİANTEP” adresinde, dağıtıcısı AKPET Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’nin bayisi olarak faaliyet gösteren 21.03.2005 tarihli ve BAY/463-293/08928 sayılı bayilik lisansı sahibi Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’nin, işlettiği akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemine müdahale ederek devre dışı bıraktığının ve akaryakıt istasyonunda dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının tespit edilmesi nedeniyle, lisans sahibi nezdinde 23.01.2018 tarihli ve 3764 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında başlatılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/01/2018-160 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma değerlendirilmiş olup, Güngör Petrol Nakliyat Ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’nin;


1) İstasyon otomasyon sistemine müdahale ederek devre dışı bırakması eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine,


2) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunması eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine,


aykırılık teşkil ettiği, anlaşıldığından, Güngör Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited Şirketi hakkında akaryakıt istasyonunda;


– İstasyon otomasyon sistemine müdahale ederek devre dışı bırakması eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 ncifıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106-TL,


– Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106-TL, olmak üzere toplam 160.212 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/14/1-1


—————


22/03/2018 tarihli ve 7756-33 sayılı Kurul Kararı uyarınca, “Abditolu Köyü Çumra KONYA” adresinde, 06/04/2005 ve BAY/471-66/10267 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Haber Petrol Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 21/08/2014 tarihinde yapılan denetimde ve sonrasında gerçekleştirilen incelemelerde tespit edilen hususlara göre; lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 176.681.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.681.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/15/1-1


—————


22/03/2018 tarihli ve 7756-34 sayılı Kurul Kararı uyarınca, “Abditolu Köyü Çumra KONYA” adresinde, 06/04/2005 ve BAY/471-66/10267 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Haber Petrol Tarım Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işlettiği akaryakıt istasyonunda 21/08/2014 tarihinde yapılan denetimde ve sonrasında gerçekleştirilen incelemelerde tespit edilen hususlara göre; lisans sahibinin otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirerek (otomasyon sistemi çalışmayan tankları piyasa faaliyetine konu ederek) 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunmada bulunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 72.751.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/16/1-1


—————


Kurul 22/03/2018 tarihli ve 7756-10 sayılı Kararı ile “Gürpınar Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 23/B Bornova İzmir” adresinde faaliyet gösteren lisansı bulunmayan Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 30.09.2015 tarihli 49769 nolu irsaliyeli fatura ile HegemPetrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal ederek lisanssız piyasa faaliyetinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 13/10/2017 tarihli ve 42901 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında düzenlenen 24/10/2017 tarihli ve 1272 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Naz Ege Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisanssız piyasa faaliyetinde bulunması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve “5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/17/1-1


—————


Kurul 05/04/2018 tarihli ve 7783-23 sayılı Kararı ile “Korkutreis Mah. Strazburg Cad. Behice Eren Apt. No: 45/8 Çankaya Ankara” adresinde faaliyet gösteren 06.07.2011 tarihli ve MYG/3312-3/29702 (05.05.2016 tarih ve 6260-4 sayılı Kurul Kararı ile lisansı sonlandırılmıştır.) sayılı madeni yağ lisansı sahibi FrtMadeni Yağ ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2015 yılında Kurumdan izin almaksızın 2710.12.25.00.00 GTİP No’lukimyasal katığı 28.12.2010 tarihli ve MYG/2967-1/28778 (05.04.2017 tarih ve 7010-3 sayılı Kurul Kararı ile sonlandırılmıştır.) sayılı madeni yağ lisansı sahibi SerfaPetrol Ürünleri Lojistik Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 ncimaddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Frt Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 28/11/2017 tarihli ve 50399 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 13/12/2017 tarihli ve 1650 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Frt Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 400.530, -TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 400.530, -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/18/1-1


—————


Kurul’un 12.04.2018 tarih ve 7796-41 sayılı Kararı ile “Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi” hakkında, 5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/19/1-1


—————


Kurul’un 05/04/2018 tarihli ve 7783-49 sayılı Kararı ile; DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 883.405-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 883.405-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği; 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/20/1-1


—————


07/02/2018 tarihli ve 7682-42 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09.09.2013 tarih ve BAY/939-82/33184 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yunus Emre Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 214 (Ada: 1666, Pafta: 249, Parsel: 4) Meram KONYA adresinde Karapınar Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 22/03/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1420P00559001, 1420P00559002 ve 1420P00559003 sayılı analiz raporlarıyla ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğu ve akaryakıtta tağşiş yapıldığı tespit edilmiş olup lisans sahibinin Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; piyasa faaliyetine konu akaryakıta tağşiş amaçlı solvent karıştırması fiillin ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aykırılık teşkil ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 1.039.300.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.039.300.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/21/1-1


—————


Kurul 29/03/2018 tarihli ve 7770-11 sayılı sayılı Kararı ile, “Atatürk M. Sedef C. Ata 2-3 Plaza Kat: 5 D: 52 Ataşehir İSTANBUL” adresinde 02/05/2013 tarih ve DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı lisansı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir) sahibi Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi açısından bayisinde fiyat ilan panosu olmamasının ve bayisinin bir başka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48260 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1442 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Krn Enerji Petrol İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bayisinde fiyat ilan panosu olmamasının ve bayisinin bir başka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 80.106-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/22/1-1


—————


08/03/2018 tarihli ve 7732-54 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09/01/2014 tarihli ve 4826/86 sayılı Kurul Kararının (a) ve (b) bentlerinin Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/1196 E. ve 2014/1535 K., Danıştay 13. Dairesinin 2015/1734 E., 2015/2263 K. sayılı Kararları ve Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2014/1194 E. ve 2014/1534 K., Danıştay 13. Dairesinin 2015/1729 E., 2015/2262 K. sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 03/09/2010 tarih ve BAY/939-82/28227 sayılı bayilik lisansı sahibi (28.03.2014 Tarih ve 10821 sayılı Karar ile sonlandırılmış) Nurettin Işık Akaryakıt Nakliye İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04/03/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan akaryakıt numunelerine ilişkin, TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen 1320P00228001 ve 1320P00229001 sayılı analiz raporları ile akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerinin Ulusal Marker Ölçümünde marker seviyesinin GEÇERSİZ ve Teknik Düzenlemelere AYKIRI olmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı olduğu ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 175.833-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/23/1-1


—————


Kurul’un 07/02/2018 tarihli ve 7682-59 sayılı kararı ile;


“Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 42 Hasanbeyli / OSMANİYE” adresinde mukim, 03.05.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13797 sayılı LPG otogazbayilik lisansı sahibi Osmaniye 80 Petrol Ürünleri Ve Oto Gaz İstasyonu İşletmeciliği Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait tesiste 18/02/2015 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 26/09/2017 tarihli ve 40164 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 28/09/2017-1059 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7682-59 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/24/1-1


—————


14/03/2018 tarihli ve 7744-55 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 09/01/2014 tarihli ve 4826/48 sayılı Kurul Kararının Ankara 17. İdare Mahkemesinin E. 2014/510, K. 2014/1397 sayılı ve Danıştay 13. Dairesinin E. 2015/2031, K. 2015/2596 sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 17/02/2012 tarih ve BAY/939-82/30608 sayılı (24.11.2015 tarih ve 43042 sayılı Karar ile sonlandırılmış) bayilik lisansı sahibi Özsafran Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 30/10/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve istasyonda vaziyet planı harici gizli tank bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak fiili ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL ve vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/25/1-1


—————


18.01.2018 tarihli ve 7756-51 sayılı Kurul Kararı ile ,E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No: 128 (Ada: 120, Pafta: – ,Parsel: 54 ) Çerkeş ÇANKIRI adresinde LPG-BAY/941-54/16405 sayılı lisans kapsamında PLATİNİUM AKARYAKIT DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından işletilen Otogaz istasyonunda 17.02.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, yapılan soruşturma sonucunda 18.01.2018 tarihli ve 7756-51 sayılı Kurul Kararı ile lisans sahibi hakkında 88.517,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ancak söz konusu Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen(Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. Taşkın Sok. No: 1-17 Yenimahalle Ankara, E-80 Karayolu Aytaç Karşısı No: 128 (Ada: 120, Pafta: – ,Parsel: 54) Çerkeş ÇANKIRI-lisans, Vergi sicil ve Ticaret Sicil adresleri aynı) tebliğ edilememiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/26/1-1


—————


15.02.2018 tarihli ve 7695-24 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 06/05/2010 tarih ve DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin, bayisi Bekir Akkavak’ın 12/03/2005 tarih ve BAY/454-792/04102 sayılı istasyonlu akaryakıt bayilik lisansı kapsamındaki istasyonunda 30/11/2012 tarihinde yapılan denetimde, otomasyon sisteminin düzgün olarak çalışmadığını, otomasyon sistemi ile kayıt dışı ikmali ve satışı Kurumu bildirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin 30.10.2013 tarihli ve 4673-89 sayılı Kurul Kararı’nın iptali için lisans sahibi tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin E: 2016/420, K: 2016/5674 sayılı Kararında belirtilen “ön araştırma veya soruşturma yapılmadığı” gerekçesiyle, lisans sahibi nezdinde 29.11.2017 tarihli ve 50634 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 30.11.2017-1539 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup; lisans sahibinin bu fiilinin, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (a) bendi (27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrası) ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil etiği anlaşıldığından Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi hükmü ve 2012 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 815.555-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin 6’ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/27/1-1


—————


29/03/2018 tarihli ve 7770-36 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 05/12/2013 tarihli ve 4749/12 sayılı Kurul Kararının Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2014/271, K.2014/1391 ve Danıştay 13. Dairesinin E.2015/2025, K.2015/2595 sayılı Kararlarında “ön araştırma ve soruşturma yapılmadan tesis edilmesi” gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 23.10.2009 tarih ve BAY/939-82/26713 sayılı (29.03.2016 tarih ve 12574 sayılı karar ile sonlandırılmış) bayilik lisansı sahibi Rempet Taşımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin akaryakıt istasyonunda 29/05/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve istasyonda vaziyet planı harici gizli tank bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve süresi içinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, lisans sahibi hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmak fiili ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL ve vaziyet planı haricinde gizli tank bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.


5007/28/1-1


—————


Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-30 sayılı kararı ile;


“Cumhuriyet Mahallesi No: 120 Sedef Bulvarı (Ada: 216 ,Pafta: 25B ,Parsel: 1) İncesu / KAYSERİ” adresinde mukim, 29.03.2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11423 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Üspet Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliye ve Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 22.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1256 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-30 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/29/1-1


—————


Kurul’un 08/03/2018 tarihli ve 7732-34 sayılı kararı ile;


“Hirfanlı Sok. 12/3 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA” adresinde 09.10.2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13210 sayılı LPG otogaz bayilik lisans numarasıyla faaliyet göstermekte olan Yeni Akyıldız İnşaat Nakliyat Petrol ve Petrol Ürünleri Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 03/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03/07/2017 tarihli ve 28872 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 26/10/2017-1298 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7732-34 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yukarıda belirtilen tutardaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.


5007/30/1-1

ETİKETLER : ENERJİ
Diğer ENERJİ haberleri
Dergilerimiz
Baş Yazar
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Anket
Dergimizi nasıl buluyorsunuz?
Güzel
Çok Güzel
İdare Eder
Daha iyi olabilir
Beğenmiyorum
© Copyright 2013 Teknik Elektrik. Tüm hakları saklıdır.
ELEKTRİK
AYDINLATMA
TEKNİK BİLGİ
ENERJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ
RÜZGAR ENERJİSİ
NÜKLEER ENERJİ
TEKNOLOJİ
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
SPOR
EĞİTİM
DÜNYA
DOST SİTELER
ANAHTAR -PRİZ
KABLO ÜRETİCİLERİ
ŞALT ÜRETİCİLERİ